Vedtægter


For

GRINDSTED TENNIS KLUB

§ 1

Foreningens navn er Grindsted Tennis Klub (GTK). Den er hjemmehørende i Grindsted by i Billund Kommune.

§ 2

Foreningens mål er at virke for tennisspillets udbredelse og give sine medlemmer den bedst mulige adgang til at dyrke dette spil.

§ 3

Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Medlemskab af klubben opnås ved betaling af årskontingent, der falder til betaling i sin helhed ved sæsonens begyndelse.

Kontingentet opkræves af kasseren.

Bestyrelsen kan lukke for tilgang af nye medlemmer, hvis det skønnes påkrævet af hensyn til banekapaciteten.

§ 4

Årskontingentet fastsættes ved hver generalforsamling for ét år ad gangen.

§ 5

Regler for banernes benyttelse affattes af bestyrelsen. Overtrædelse af reglerne vil kunne medføre eksklusion af klubben.

§ 6

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 3 og 2. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer, og nedsætter en række udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Disse udvalg kan udtages blandt bestyrelsen og klubbens menige medlemmer.

§ 7

Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12. Årsregnskab og statur skal udarbejdes af kassereren snarest muligt efter årets afslutning. Det afsluttende regnskab revideres af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer.

§ 8

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i klubbens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes senest den 1. marts hvert år og indkaldes af bestyrelsen ved annoncering på klubbens hjemmeside og med mails til medlemmerne senest 14 dage forud. Stemmeret har ethvert aktiv eller passiv medlem, dog er passive medlemmer ikke valgberettiget til bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger en dirigent udenfor bestyrelsen. På generalforsamlingen aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, fremlægges regnskab til godkendelse, foretages valg samt forelægges til behandling og beslutning mulige forslag indgivet af bestyrelsen eller medlemmer, såfremt de er bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 7 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom, ledsaget af dagsorden, til formanden.

§ 10

Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de mødendes antal. Forslag til lovændringer eller til foreningens ophævelse fordre ¾ af de mødendes stemmer for at være vedtagne.

Alle øvrige afstemninger afgøres ved simpel stemmeflertal. Afstemninger og valg kan med dirigentens tilladelse ske ved håndsoprækning eller akklamation, men skal på begæring af 3 medlemmer foregå skriftligt.

§ 11

Bestyrelsen har fri rådighed til at anvende foreningens midler efter bedste skøn i dennes interesse med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 12

I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens midler til Billund Byråd til opbevaring, indtil en nu forening oprettes.

_______________________________

Således vedtaget på generalforsamling den 19. februar 2018

                                                                                       Berit Estornel

                                                Preben Bach                                                                                          Erik Stie Carstensen

                                               Bärbel Willems                                                                                      Bjarne Højgård Madsen